User Tools

Site Tools


en:switching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:switching [2014/03/10 00:20]
admin created
en:switching [2018/01/29 10:12] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Switching AC 230V ===== ===== Switching AC 230V =====
  
-Nejsnažším způsobem spínání arduinem je pomocí jeho digitálních pinů a triakuVýstupní piny arduina jsou schopné poskytnout při napětí ​5V proud až 40mA, což na sepnutí optotriaku bohatě postačíA pak už záleží pouze na použitém triaku jeho možnostech proudového zatížení.+The easiest way how to switch AC with arduino is use of digital PINs and triacDigital PINs can output ​5V up to 40mA which is enough to turn on optotriacAnd then it depends on maximum current the triac can handle.
  
-Schéma převzaté z {{ wiki:​moc3041.pdf |datového listu}} MOC3041:+Schema from MOC3041 ​{{ wiki:​moc3041.pdf |datasheet}}:
  
 {{ wiki:​triak3041.png}} {{ wiki:​triak3041.png}}
  
  
-===== Spínaní ​DC =====+===== Switching ​DC =====
  
-Výstupní pin arduina sice stejnosměrný proud poskytuje, ale o maximální hodnotě 40mA, což pro většinu aplikací(pokud nepočítáme rozblikání několika ledek:) není dostatekŘešením je použití tranzistoru jako spínacího prvkuPopřípadě kombinace tranzistoru a elektromagnetického relé, kdy navíc získáme i výhodu elektrické izolace mezi arduinem a spínaným obvodem.+Digital output PIN of arduino can supply DC up to 40m which is not enough for most application we need (except of switching few LEDs:)). The solution is in use of transistorAlternatively one can use the combination on transistor and electromagnetic relayBy this combination we even get electric isolation between arduino and switching part of circuit.
en/switching.txt · Last modified: 2018/01/29 10:12 (external edit)