User Tools

Site Tools


en:menu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:menu [2014/04/18 18:57]
admin created
en:menu [2018/01/29 10:12] (current)
Line 49: Line 49:
 ---- ----
  
 +Next topic is about how to structure the menu and in which way make the passing thru it.
 +In Collin80 solution every component of the menu has it's own method in which it is "​wrapped"​. Inside this method there is a do-while cycle which runs still until it gets output signal (button pressed), that is time to do something. After it there is a switch by which lead the way to next method representing some menu component.  ​
  
-Další na řadě je otázka jakým způsobem menu strukturovat,​ a jak se bude přecházet mezi jednotlivými položkami. 
-V úvodním thredu se tyto otázky řeší pomocí metod, příkazu switch a cyklu do-while. Každá složka menu je tvořena jednou metodou a dokud se nacházíme v této složce nacházíme se pořád i uvnitř této metody. Metodu "​vyplňuje"​ cyklus do-while, který se pořád opakuje (while(true)) a čeká dokud z vnějšku metody nedostane signál, že jsme zmáčkli nějaké tlačítko. Pak přichází ke slovu příkaz switch, který určí adekvátní reakci. Například přechod do další položky menu. Tedy vlastně do další nekonečné metody. ​ 
  
- +Menu component may seems like this:
-Položka menu může vypadat třeba následovně:+
 <file java> <file java>
 void mainMenu() { void mainMenu() {
Line 105: Line 104:
  
  
-Poslední na řadě je otázka interakce s uživatelem. I na ni nalezneme odpověď v úvodnim threadu. ​  +Last question ishow to interact with user  ​
- +
-Jedná se o jednoduchý analogový model. Jeho předností je jednoduchostdaní za to je, že je schopný pojmout je menší počet tlačítek. Ale pro základní tři tlačítka na ovládání menu poslouží výborně. Princip je v tom, že odporovými děliči vytvoříme několik hladin napětí(tolik kolik je tlačítek). Tyto úrovně jsou přes jednotlivá tlačítka napojeny na vstupní analogový pin arduina, takže při stisktnutí se na tomto pinu objevý napěťová úroveň příslušného tlačítka.+
  
 +It is simple model using analog signal. It's advantage is big simplicity. The disadvantage is the fact that we can't distinguish between a huge amount of buttons. But for three buttons for basic menu control is more then much. It's principle is that we prepare as many potential levels (eg. with voltage divider) as many buttons we have and thru buttons we conect them to analog input pin of arduino. So if the button is pressed there should be appropriate potential on the pin and we can ditinguish between different buttons.
  
- Je nutné pouze dodržet určitý rozestup těchto napěťových úrovní, aby bylo možné ​ tlačítko dobře rozlišit a nedošlo k jejich záměně. ​ 
  
-Schéma:+Schema:
 {{  wiki:​buttons.png?​250 ​ }} {{  wiki:​buttons.png?​250 ​ }}
  
en/menu.txt · Last modified: 2018/01/29 10:12 (external edit)